Eğitim Programları

Doktora Programı

İslam İktisadı ve Finansı alanında Türkiye’de ilk açılan ve en yetkin doktora programı İstanbul Üniversitesi’ndedir. Bu programa başvurmak için Üniversitenin genel kuralı gereği herhangi bir alanda yüksek lisans derecesi yeterli olsa da, adayın ya doğrudan İslam İktisadı ve Finansı alanında, ya da İktisat, İşletme, Finans, İslami Bilimler gibi ilgili alanlarda yüksek lisans yapmış olması beklenir.

Program seminer dersine ek olarak en az toplam 8 dersten (24 kredi & 60 AKTS) oluşmaktadır. Dersler normal şartlarda iki dönemde tamamlanabilmektedir.

Aday dersleri başardıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak hazırlayacağı bir Doktora Tezinin jüri kararı ile başarılı kabul edilmesi sonucunda Doktora derecesi almaya hak kazanmaktadır.

Verilen Dersler

 • Çağdaş Finansal İşlemler ve Faizsiz Sistem
 • İktisat ve Etik
 • Makâsidü’ş-Şeria
 • İslam’da Mal, Mülkiyet ve Piyasa
 • Ekonomik Büyüme Politikaları ve İslam Ülkeleri
 • İslam Borçlar Hukuku
 • Finansal Modeller ve Türev Ürünler
 • Matematiksel İktisat
 • Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
 • Arapça-3
 • Seminer
 • İslam İktisadının Klasik Kaynakları
 • Fıkhî Açıdan Vadeli İşlem Sözleşmeleri
 • İslam İktisadında Faktör Gelirleri
 • Finans Teorisi
 • Faizsiz Finans Standartları ve Denetimi
 • Menkul Kıymetleştirme ve Sukuk
 • İleri Ekonometri
 • İktisadi Kalkınma Modelleri
 • İleri Seviye Ekonometrik Tahmin Yöntemleri
 • Arapça-4

Tezli ve Yüksek Lisans Programları

İslam İktisadı ve Finansı lisansüstü programlarımız, bu alanda teorinin geliştirilmesi, güçlü bir iktisadi sistemin inşası ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı ihtiyacının karşılamak üzere disiplinlerarası bir anlayışla eğitim sunmaktadır.

Tezli Program Seminer dersine ek olarak en az 7 dersten (21 kredi / 60 AKTS), Tezsiz Program ise en az 10 ders’ten (30 kredi / 66 AKTS) oluşmaktadır. Tezli program daha ziyade akademik kariyer hedefleyenlere, Tezsiz program ise daha çok sahada çalışan veya sahada kariyer planlayan adaylara hitap etmektedir. Tezli programda dersler normal şartlarda iki dönemde tamamlanabilmektedir. Tezsiz programda ise dersler mesai saatleri dışında yapılmakta ve normal şartlarda üç dönemde tamamlanabilmektedir.

Tezli programda aday dersleri başarı ile tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak hazırlayacağı bir Yüksek Lisans Tezinin, tezsiz programda ise bitirme projesinin jüri kararı ile başarılı kabul edilmesi ile Yüksek Lisans derecesini almaktadır.

Tezli programı bitiren adayın doktoraya başvurma imkanı mevcut iken, tezsiz programda bu imkan mevcut değildir.

İslam İktisadı ve Finansı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına her tür lisans programı mezunu başvurabilmekte, ancak Tezli programa başvuruda ALES sınavına girmiş olma ve belli bir düzeyde puan alma şartı aranmaktadır. Programa kabul edilen öğrenciler gerektiğinde Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulmaktadır. Adayların seçim ve kabulünde YÖK ve İstanbul Üniversitesi Senatosunun belirlemiş olduğu ölçütler esas alınmaktadır.

Verilen Dersler

 • Fıkıh Tarihi ve Kurumları
 • Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı
 • Karşılaştırmalı İktisadi Sistemler
 • Katılım Bankacılığı Muhasebesi
 • İslam İktisat Tarihi ve Düşüncesi
 • Karşılaştırmalı Finans
 • Genel İktisat
 • İslam Hukukunda Akit Teorisi
 • Arapça-1
 • Seminer
 • Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
 • İslami Politik İktisat
 • İslam Ülkeleri ve Ekonomik Büyüme
 • İslami İktisat İçin İstatistik
 • Küreselleşme ve İslam Ülkelerine Etkisi
 • Temel Ekonometri
 • Klasik’ten Modern’e Osmanlı İktisat Tasavvuru
 • Finansal Piyasalar ve Kurumlar
 • Fıkhî Açıdan Para ve Sermaye Piyasası İşlemleri
 • İslam İktisadında Para ve Para Politikası
 • Fıkıh Düşüncesi
 • İslamî Finansta Risk Yönetimi
 • Finansal Analiz
 • Finansal Kurumlar Mevzuatı
 • İslamî Finansta Risk Yönetimi
 • Sermaye Piyasası Ürünleri ve İhracı
 • Katılım Bankalarında Finansal Raporlama
 • Muamelat Fıkhı
 • Faizsiz Bankacılık İşlemleri
 • Ekonometrik Tahmin Yöntemleri
 • İslami İktisat İçin Matematik
 • Arapça-2